Regulamin
1. Liga LegendF1
1.1) Definicje:
Administracja Główna - osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji odnośnie funkcjonowania ligi. W lidze LegendF1 jest to PatrykTrusmaster80 oraz EmPiDi.
Pomocnicy - osoby odpowiadające za poszczególne elementy ligi, np. za stronę czy pisanie newsów. Należą do nich: FullKERS, Shymi, Bartek1337, Szprycek.
Mod - modyfikacja do gry rFactor, wymagana do wejścia na serwer ligowy.
Serwer ligowy - serwer dostępny 24/7 na którym odbywaj? się sesje oficjalne i nieoficjalne.
Rada FiA - grupa osób wyznaczonych przez administrację do podejmowania decyzji odnośnie kar.
rnStrona ligowa - zawiera system ligowy, który służy przedstawiania wyników, obliczania punktacji i komunikacji z zawodnikami.
rn1.2.) Postanowienia Ogólne:
rn1.2.1 Przystępując do ligi akceptujesz poniższy regulamin.
rn1.2.2 W lidze zakazane jest używanie wulgaryzmów w stosunku do innych na serwerach TS3 oraz serwerze rFactor.
rn1.2.3 Każdy użytkownik, który posiada konto, może brać udział w dyskusjach na forum.
rn1.2.4 Posty nie na temat są traktowane przez Administracje jako SPAM i będą one usuwane.
rn1.2.5 W lidze zabronione jest polecanie innych lig, bez zgody Administracji.
rn1.2.6 Rozgrywki tocz? si? w oparciu o platform? rFactor 1.255
rn1.2.7 Uczestniczenie w rozgrywkach LegendF1 jest darmowe.
rn1.2.8 Dost?p do pe?nej funkcjonalno?ci strony u?ytkownik dostaje po zalogowaniu si? na swoje konto.
rn1.3) Serwer i Gra:
rn1.3.1 Liga korzysta z czystej wersji rFactora, do kt�rego jest wgrany mod F1 RVR 2000 z autorskimi modyfikacjami.
rn1.3.2 W lidze jest serwer TS3, na kt�rym nale?y si? zachowywa?:
rn- Wchodzimy na serwer z nickiem
rn- Nie powodujemy ha?asu
rn- Nie ubli?amy innych u?ytkownik�w
rn1.3.3 Serwer Ligowy rFactor jest ustawiony na zasadach, podanych poni?ej:
rna) Dozwolone Pomoce:
rn- Kontrola stabilizacji
rn- Automatyczna skrzynia bieg�w
rn- Kontrola trakcji
rn- ABS
rn- Automatyczne sprz?g?o
rnb) Pozosta?e ustawienia:
rn- Paliwo: x3
rn- Opony: X3
rn- Awarie Mechaniczne: Wy??czone
rn- D?ugo?? Wy?cigu: 50%
rn1.3.4 Dane do serwer�w znajduj? si? na stronie g?�wnej, w prawym panelu \"Serwery Ligowe\"
rn
rn2. Uczestnictwo w lidze
rn2.1 U?ytkownik wyra?a ch?? uczestnictwa w rozgrywkach poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu na stronie ligowej.
rn2.2 Ka?dy nowy u?ytkownik mo?e ubiega? si? o licencj? uprawniaj?c? do pe?nego udzia?u w lidze.
rn2.3 U?ytkownik zdaj?c licencj? staje si? kierowc? ligowym.
rn2.4 Kierowcy mog? zrzesza? si? w zespo?y.
rn2.5 Maksymalna liczba cz?onk�w zespo?u jest okre?lona dla ka?dego sezonu.
rn
rn3. Zachowanie na serwerze
rn3.1 Warunkiem pe?nego uczestnictwa w ka?dej sesji na serwerze jest posiadanie aktualnej wersji moda ligowego oraz wymagane toru.
rn3.2 Podczas oficjalnych sesji (trening, kwalifikacje, rozgrzewka, wy?cig) obowi?zuj? ?ci?le okre?lone zasady zachowania si? zawodnik�w.
rn3.3 Zabronione jest opuszczanie alei serwisowej (pitlane) przed zapaleniem si? zielonego ?wiat?a.
rn3.4 Kierowcy ustawiaj? si? w pitlane jeden za drugim w bezpiecznych odst?pach. Zabronione jest ustawianie si? jeden obok drugiego przed wyruszaniem z alei serwisowej.
rn3.5 Zabronione jest celowe ?cinanie szykan, niszczenie znak�w, pacho?k�w i innych obiekt�w znajduj?cych si? na torze w celu szybszego pokonania okr??enia. Kierowca podczas okr??enia wyjazdowego i pomiarowego MUSI mie?ci? si? w limitach toru.
rn3.6 Kierowca znajduj?cy si? na torze powinien przestrzega? pokazywanych mu flag (?�?ta, niebieska, czarna)
rn3.7 Podczas okr??enia wyjazdowego nale?y przepu?ci? zbli?aj?cych si? kierowc�w na okr??eniach pomiarowych oraz przygotowa? sobie odpowiedni odst?p za nimi przed rozpocz?ciem pomiaru czasu.
rn3.8 Zabronione jest nieuzasadnione zwalnianie i zatrzymywanie si? na torze, kt�re wywo?uje ?�?t? flag?.
rn3.9 Podczas kwalifikacji i wy?cigu obowi?zuje zakaz pisania na czacie. Jedynymi uprawnionymi osobami do pisania w trakcie trwania tych sesji s? administratorzy.
rn
rn4. Sesje Ligowe
rn4.1 Sesje ligowe tj. Trening, Kwalifikacje, Wy?cig s? uznane jako \"Oficjalne\", tylko wtedy, gdy na serwerze ligowym rFactor znajduje si? conajmniej jeden uprawniony Administrator do prowadzenia sesji.
rn4.2 Je?li u kierowcy przy do??czaniu do serwera wyst?pi niezgodno?? plik�w (mismatch) typu .hdv lub te? je?li istnieje podejrzenie u?ycia tzw. cheatu, administracja ma prawo do usuni?cia kierowcy z serwera.
rn4.3 Restarty s? zakazane, wy?aczaj?c wyj?tkowe sytuacje.
rn4.3.2Je?li w wy?cigu pozostanie mniej ni? 3 kierowc�w wy?cig jest przerywany. Je?li zawodnicy przejechali mniej ni? 50 % dystansu wy?cigu przyznawana jest po?owa punkt�w.
rn4.4 Podczas wy?cigu dozwolone jest tankowanie, a mieszanki mog? by? dowolnie dobierane. Pitstop w wy?cigu jest przy tym obowi?zkowy.
rn4.5 Przebywanie na torze mimo wykrycia u kierowcy b??d�w gry, np.:
rna) \"Speed bug\'a\"
rnb) Zbyt wysoki ping
rnc) Niewidoczno?ci bolidu kierowcy na powt�rce z serwera grozi usuni?ciem z serwera oraz dyskwalifikacj? z danej sesji.
rn4.6 Sesja zostanie uznana za zako?czon? wtedy, gdy jeden z uprawnionych Administrator�w napisze na serwerze Sesja zostaje zako?czona.
rn4.7 Korzystanie z czatu na serwerze jest dost?pne podczas sesji rozgrzewkowej lub treningowej.
rn
rn5. Trening
rn5.1 Podczas ka?dego weekendu wy?cigowego odbywa si? jedna sesja treningowa.
rn5.2 Sesja treningowa trwa 60 minut.
rn5.3 Podczas sesji treningowej kierowca mo?e wykona? dowoln? liczb? okr??e?.
rn5.4 Po zako?czeniu treningu odbywa si? wy?cig testowy.
rn5.5 Podczas ca?ej sesji treningowej, jest dozwolone wchodzenie na trening.
rn
rn6. Kwalifikacje
rn6.1 Kwalifikacje odbywaj? si? w niedziel? przed wy?cigiem o wyznaczonej godzinie.
rn6.2 Kwalifikacje trwaj? 30 minut.
rn6.3 Na podstawie wynik�w z kwalifikacji ustalane s? pozycje startowe do wy?cigu.
rn
rn7. Rozgrzewka
rn7.1 Podczas rozgrzewki kierowcy mog? wykona? pr�bny start z ko?ca alei serwisowej oraz sprawdzi? zjazd do pitlane.
rn7.2 W jej trakcie zakazywane jest wychodzenie z serwera - ustawiane s? w�wczas pozycje startowe.
rn7.3Je?li kierowca opu?ci serwer podczas warmupa po ustawieniu pozycji, startuje z ko?ca stawki.
rn
rn8. Wy?cig
rn8.1 Wy?cig odbywa si? na dystansie oko?o 160 km. Dystans wy?cigu dla poszczeg�lnych tor�w okre?la kalendarz.
rn8.2 Administracja ma prawo zmieni? dystans wy?cigu w trakcie sezonu, je?li istniej? ku temu powody.
rn8.3 Aby kierowca zosta? dopuszczony do startu w wy?cigu, musi spe?ni? nast?puj?ce warunki:
rna) Posiada? licencj? uprawniaj?c? do start�w.
rnb) Posiada? czas poni?ej 107% najlepszego czasu wed?ug wskaza? hotlaps.
rnc) Nie posiada? kary w postaci zakazu startu w danej rundzie lub sezonie.
rn8.4 Administracja ma prawo dopu?ci? gracza do rozgrywek je?li nie spe?nia punktu 8.3b pod warunkiem, ?e gracz uzyska? przed wy?cigiem czas daj?cy 107% najlepszego czasu kwalifikacji pod warunkiem wys?ania nagrania z danego przejazdu przed wy?cigiem.
rn8.5 Start wy?cigu odbywa si? z p�l startowych po okr??eniu formuj?cym.
rn8.6 Ustawienie na starcie jest uzale?nione od wynik�w kwalifikacji oraz kar.
rn8.7 W przypadku na?o?enia na gracza startu z alei serwisowej, kolejno?? zawodnik�w w alei ustalana jest na podstawie czasu z kwalifikacji.
rn8.8 Przed wy?cigiem kierowcy startuj?cy z p�l startowych przeje?d?aj? jedno okr??enie formuj?ce i ustawiaj? si? ponownie na starcie. W szczeg�lnych wypadkach administracja mo?e odwo?a? okr??enie formuj?ce.
rn8.9 Wy?cig rozpoczyna si? gdy zgasn? wszystkie czerwone ?wiat?a. Kierowcy startuj?cy z pitlane czekaj? na zielone ?wiat?o na ko?cu alei serwisowej, kt�re zapala si? gdy lider wy?cigu przejedzie ca?y pierwszy sektor toru podczas pierwszego okr??enia.
rn8.10 Do u?ytku dopuszczone s? wszystkie dost?pne mieszanki.
rn8.11 Kierowca mo?e otrzyma? automatyczne kary przejazdu przez boksy lub stop&go, kt�re musi wykona? przed uko?czeniem wy?cigu.
rn8.12 Wy?cig ko?czy si? gdy ostatni kierowca kt�ry nie wycofa? si? z wy?cigu przekroczy lini? mety.
rn
rn9. Zespo?y
rn9.1 Ka?dy zesp�? mo?e zatrudni? 2 kierowc�w etatowych i jednego testowego.
rn9.2 Administracja mo?e przypisa? do zespo?u kierowce szukaj?cego posady tylko wtedy gdy zesp�? nie posiada kierowcy testowego.
rn9.3 Administracja nadzoruje zmiany w zespo?ach.
rn
rn10. Punktacja:
rn10.1 Punkty s? przyznawane, wed?ug odpowiedniego klucza: 25,20,16,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
rn10.2 Za zdobycie pierwszego pola startowego podczas kwalifikacji przyznawane s? 3 punkty.
rn10.3 Za zdobycie w trakcie wy?cigu najszybszego okr??enia otrzymuje si? dodatkowe 2 punkt.
rn
rn
rn
rn11. Kary:
rn11.1 Kary za poszczególne przewinienia są przyznawane zgodnie z Kodeksem Kar.
rn11.2 Rada FiA w szczególnych przypadkach może przyznać karę wykraczającą poza ramy określone w tabeli.
rn11.3 Za każde przewinienie na konto gracza przypisywane są punkty karne.
rn11.4 Punkty karne sumowane są z ostatnich 8 wyścigów.
rn11.5 Gracz który uzbiera 16 punktów karnych otrzymuje karę startu z boksu w następnym wyścigu.
rn11.6 Jeśli gracz o którym mowa w punkcie 11.5 otrzyma karę startu z boksu na podstawie tabeli lub decyzji rady FiA to kara z punktu 11.5 zostaje przesunięta na kolejny wyścig.
rn11.7 Gracz który uzbiera 18 punktów karnych ma zakaz startu w 2 wyścigach.
rn11.8 Administracja sprawdza okrążenie formujące oraz pierwsze okrążenie. Jeśli nie pojawią się skargi od kierowców w odpowiednim miejscu, więcej nie będzie rozpatrywane.
rn11.9 Czas na składanie skarg to 24 godziny po zakończeniu wyścigu.
rn11.10 Rada FIA sprawdza u wszystkich zawodników najszybsze okrążenia w kwalifikacjach.
rn11.11 Rada FIA ma prawo nałożyć kary czasowe 5-10-15 sekund doliczanych do czasu wyścigu w zależności od wagi przewinienia oraz wyższe w wyjątkowych przypadkach.
rn11.12 Rada FIA ma prawo nałożyć karę przesunięcia na polach startowych do następnego wyścigu za cięższe przewinienia takie jak: a) Wyeliminowanie innego zawodnika b) Ustawiczne blokowanie podczas gdy zawodnikowi jest pokazywana niebieska flaga c) Inne
rn11.13 Celowe wyeliminowanie drugiego zawodnika kończy się nałożeniem zakazu startu w kolejnym wyścigu oraz 9 punktami karnymi.
rn11.14 Nierespektowanie limitów toru podczas kwalifikacji kończy się nałożeniem kar czasowych doliczanych do czasu z następnych kwalifikacji.
rn
rn12. Punkty karne:
rn12.1 Punkty karne s? przyznawane kierowc?, kt�ry z?amali okre?lony punkt z kodeksu kar.
rn12.2 Punkty karne z konta u?ytkownika s? co 2 miesi?ce redukowane o 10 punkt�w. Wyst?py nieoficjalne, takie jak fun nie wliczaj? si? do oficjalnego wy?cigu.
rn
rn13.Nieobecno?ci
rn13.1Nieobecno?? podczas treningu i kwalifikacji nie skutkuj? ?adnymi karami.
rn13.2Je?li kierowca chce zg?osi? nieobecno??, musi napisa? prywatn? wiadomo?? do jednego z admin�w pow�d nieobecno?ci, a je?li ma tak? mo?liwo??, napisa? na forum w odpowiednim dziale wed?ug podanego tam wzoru.
rn13.3Ilo?? nieobecno?ci oznaczona jest w podstronie Zespo?y w sekcji Liga. Oznacza si? je kolorem wok�? nicku kierowcy i oznaczaj? poszczeg�lno:
rna)kolor zielony - 0 nieobecno?ci
rnb)kolor pomara?czowy - 1 nieobecno??
rnc)kolor czerwony - 2 nieobecno?ci
rnd)kolor fioletowy - 3 nieobecno?ci
rn13.4 Je?li kierowca b?dzie mie? 4 nieobecno?? w przeci?gu 7 rund, zostaje przeniesiony na stanowisko testowe swojego zespo?u. Je?li w kolejnych rundach b?dzie regularnie si? pojawia?, to zostanie przywr�cony na kierowc? etatowego.
rn13.5Je?li kierowca nie usprawiedliwi swojej nieobecno?ci w przeci?gu 24 godzin od zako?czenia wy?cigu, otrzymuje kar? 5 punkt�w karnych.rn
rn13.6W razie nieobecno?ci kierowcy etatowego pierwsze?stwo w zast?pstwie ma kierowca testowy tego samego zespo?u . W razie jego braku zesp�? mo?e wybra? w?asnego zast?pc?, pod warunkiem zaakceptowania go przez Administracj?.

rn
rn14.rFscan
rn14.1 rFscan jest programem wymaganym do uczestnictwa w kwalifikacjach i wyścigu.
rn14.2 Zawodnik ma obowiązek mieć włączony ten program od czasu rozpoczęcia kwalifikacji do zakończenia wyścigu
rn14.3Administracja ma prawo wymagać logów z rFscana gdy zawodnik wydaje się według niej podejrzany. Zawodnik ma czas na wysłanie logów 24 godziny po wysłaniu żądania od administracji. W przypadku braku logów, zawodnik otrzymuje dyskwalifikację z wyścigu.

rnrnOstania aktualizacja: 27 grudzień 2017rn
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 103
· Najnowszy użytkownik: MrOnePL
Następne GP
Runda 11 - GP Wielkiej Brytanii | Silverstone
30 okr + FL
Trening Kwalifikacje Wyścig
20.01.18 | 19:00 21.01.18 | 18:45 21.01.18 | 19:30
POBIERZ TOR
Serwery Ligowe
Serwer rFactor Status | Online
Adres IP: 91.196.48.246:24000
Hasło: f1
       
Serwer Team Speak Status | Online
Adres IP: ts3.r-fanatic.pl
Hasło ogólne: f1

Hasło na kanał: PW u Admina
Wyniki na żywo
Klasyfikacja Generalna
1       VeF        Ferrari 126
2       MarQ       Ferrari 98
3       xCalpeR       Williams 93
4       Szprycek       McLaren 90
5       KaiseR       Stewart 79
       
1       Ferrari 248
2       McLaren 197
3       Benetton 141
4       Williams 139
5       BAR 120
Zobacz pełną klasyfikacje
Ostatnio na forum
Powered by PHP-Fusion copyright 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.